نویسنده = عبدالعزیز مراددرویش
شناسایی موانع تدوین استراتژی های کارکردی منابع انسانی

دوره 3، شماره 1، مرداد 1391

علی اصغری صارم؛ سیدمحمد مقیمی؛ عباس منوریان


بررسی اثر تحلی رفتگی شغلی بر پیامدهای شغلی کارکنان

دوره 3، شماره 1، مرداد 1391

حسن زارعی متین؛ نادر سید کلالی؛ محمدرضا اخوان انوری؛ حمیدرضا یزدانی


تأثیر ادراک از عدالت بر تعهد عاطفی، با لحاظ اثر میان سطحی رهبری ملاحظه ای

دوره 3، شماره 1، مرداد 1391

عباسعلی حاجی کریمی؛ علی رضاییان؛ اکبر عالم تبریز؛ مرتضی سلطانی


رهبری تحولی و نقش آن در بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1391

محبوبه عارفی؛ صالح رشید حاجی خواجه لو؛ عقیل ابوچناری


استراتژی بهینه دولت، نیروی کار و کارفرما در دوره دولت نهم

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1391

محمد حسین پورکاظمی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ ابوالقاسم اثنی عشری؛ قهرمان عبدلی؛ عبدالعزیز مراددرویش


هوش معنوی و تعهد سازمانی

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1391

محمدرضا ذبیحی؛ سیما ساغروانی


شناسایی و اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1391

عبدالرضا بیگی نیا؛ سعید صفری؛ علی مرشدی زاد؛ عبدالمجید پولادرگ


مدل اقتضایی پرورش مدیران ارشد

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1391

بهروز دری؛ سیدمحمد اعرابی؛ علیرضا مقدم


رهبری اصیل و دلبستگی شغلی: اعتماد به مثابه متغیر میانجی

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1391

سیدمحمد میرمحمدی؛ محمد رحیمیان؛ طاهره جلالی خان آبادی


بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر رضایت ارباب رجوع از سازمان های دولتی

دوره 2، شماره 3، آبان 1390

یوسف محمدی فر؛ نعمت الله موسی پور؛ سهراب دلانگیزان؛ محمد احمدی


تأملی بر فعالیت ها و نگرش های بازنشستگان دانشگاهی

دوره 2، شماره 2، آبان 1390

سعید مرتضوی؛ علی شیرازی؛ لیلا مرتضوی


بررسی وضعیت موجود و مطلوب میزان کاربست مؤلفه های مدیریت فرانوگرا

دوره 2، شماره 3، آبان 1390

فاطمه طاهرپور؛ سعید رجایی پور؛ عبدالرسول جمشیدیان


تبیین ابزار سنجش مدیر اختاپوس

دوره 2، شماره 3، آبان 1390

علی نصر اصفهانی؛ مهدی نصر اصفهانی


تنگناها و راهکارهای کلان توسعه تکنولوژی در ایران

دوره 2، شماره 3، آبان 1390

شمس السادات زاهدی؛ حمید امین اسماعیلی؛ حجت الله حاجی حسینی؛ حسن واعظی