حوزه‌های موضوعی

بر مبنای تقسیم‌ بندی SJR (Scimago Journal & Country Rank) از علوم مختلف، حوزه‌های موضوعی و دسته بندی موضوعی مقالات علمی منتشر شده در نشریه چشم انداز مدیریت دولتی به ترتیب زیر است:

 

1. تجارت، مدیریت و حسابداری

1.1. رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

2.1. مدیریت تکنولوژی و نوآوری

3.1. استراتژی و مدیریت

4.1. مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

 

2. روانشناسی

1.2. روانشناسی کاربردی

 

3. علوم اجتماعی

1.3. جامعه‌شناسی و علوم سیاسی

2.3. اداره امور دولتی (عمومی)

3.3. توسعه

4.3. کار اجتماعی

5.3. مطالعات شهری

 

4. علوم محیطی

1.4. مدیریت، کنترل، خط‌مشی‌گذاری و قانون

 

5. علوم تصمیم‌گیری

1.5. علم مدیریت و تحقیق در عملیات

 

6. هنر و علوم انسانی

1.6. فلسفه