هوش معنوی و تعهد سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان می پردازد. در سال های اخیر، مفهوم هوش معنوی به عنوان مفهومی نوظهور، در عرصه ی علوم انسانی مورد توجه قرار گرفته است و مطالعه ی آن در کنار مفاهیمی محوری، همچون تعهد سازمانی، می تواند پاسخگوی بسیاری از ابهامات در حوزه ی علم رفتار سازمانی باشد. در نگاه اول، ممکن است که واژه ی هوش معنوی آشنا به نظر برسد و با مفهوم معنویت اشتباه گرفته شود؛ اما این مفهوم نگاه جدیدی به معنویت داشته و آن را از زاویه هوش، مورد توجه قرار می دهد. در این پژوهش، برای نخستین بار، تأثیر هوش معنوی بر تعهد سازمانی کارکنان، به عنوان یکی از مهمترین شاخصه های رفتار سازمانی، مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی، به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفتند و یافته های حاصل از پژوهش که با استفاده از پرسشنامه های استاندارد شد؛ همبستگی مثبت و معناداری را میان هوش معنوی و تعهد عاطفی کارکنان، نشان داد. وجود این ارتباط مثبت و معنادار می تواند رهنمودی مهم برای سیاست گذاران فراهم آورد و آنان را در جهت رشد و ارتقا هوش معنوی نیروهای کار، رهنمون سازد.

کلیدواژه‌ها