رهبری تحولی و نقش آن در بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

دانشگا ها مانند سایر سازمان ها به منظور انجام اثربخش وظایف و ارتقای کیفیت خود به کارکنانی نیاز دارند که فراتر از تعهدات نقش رسمی و منافع فردی، رفتار کنند که این رفتارها در مبانی نظری رفتار سازمانی، با عنوان رفتار شهروندی سازمانی مفهوم سازی شده است. یکی از عوامل مؤثر در بروز یا بهبود رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، رهبری تحولی است. دراین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه رهبری تحولی در دانشگاه و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی سازمانی کارکنان انجام شد. بدین منظور، کلیه کارکنان دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه شهید بهشتی به عنوان جامعه آماری انتخاب شد. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی 103 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که پس از توزیع پرسشنامه بین آن ها، 85 پرسشنامه قابل استفاده بود. برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه های رهبری تحولی (بس و آولیو، 1997) و رفتار شهروندی سازمانی (لورگان و کانوسکی، 1996) به کار گرفته شدند. یافته ها نشان دادند که جایگاه رهبری تحولی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در دانشگاه مورد مطالعه، بالاتر از سطح متوسط است. همچنین ضریب همبستگی نشان داد بین رهبری تحولی و ابعاد آن با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. با تحلیل رگرسیون چندگانه این نتیجه حاصل شد که بعد ترغیب ذهنی، پیش بینی کننده ی قوی برای بهبود رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بوده است.

کلیدواژه‌ها