بررسی اثر تحلی رفتگی شغلی بر پیامدهای شغلی کارکنان

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و درک تأثیر تحلی رفتگی شغلی بر تعهد سازمانی، رضایت مندی شغلی و تمایل به ترک خدمت در میان کارکنان یکی از شرکت های دولتی در ایران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه ی گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری (SEM) است. در مدل تحلیل پژوهش، تحلیل رفتگی شغلی، متغیر مستقل و تعهد سازمانی، تمایل به ترک خدمت و رضایت مندی شغلی کارکنان، متغیرهای وابسته هستند. میان تحلیل رفتگی شغلی و ابعاد آن یعنی خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش عملکرد شخصی، همبستگی مثبتی برقرار است. نتایج اختصاصی مدل نشان می دهد که تحلیل رفتگی شغلی به ترتیب بر روی تعهد سازمانی و رضایت مندی شغلی اثر منفی و بر روی تمایل به ترک خدمت، اثر مثبتی دارد.

کلیدواژه‌ها