الگوی مدیریت دولتی برای تحقق حاکمیت تراز چشم انداز 4141

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسنده

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

کارایی و اثربخشی مدیریت دولتی در گرو تحکیم حلقه های ضعیف آن است. یکی از این حلقه های ضعیف در سازمان دولت، نبود الگوی بومی مدیریت دولتی است که برای پیاده سازی چشم انداز 1404 از قابلیت های سازگار با شرایط وضعی کشور برخوردار باشد. کم توجهی به نیاز کلیدی کارکرد الگوهای تقلیدی را در مقابل تغییرات محیطی کاهش میدهد. طبق نظریه اقتضایی یک بهترین الگوی مدیریت دولتی وجود ندارد، از این رو، شناخت الگوی مدیریت دولتی( اداره امور عمومی، مدیریت دولتی نوین، مدیریت ارزشهای همگانی، و مدیریت ارزشهای متعالی) برای تحقق حاکمیت تزا چشم انداز 1404 از دیدگاه خبرگان مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اولا حاکمیت مطلوب تر از چشم انداز با ویژگیهای ششگانه عدالت گرایی، قانون گرایی، مشارکت جویی، ارزش گرایی، توسعه گرایی ، و پاسخگویی قابل تبیین است. ثانیاً از دیدگاه خبرگان مدیریت دولتی، ضروری است یک الگوی تلفیقی مدیریت دولتی برای پیاده سازی حاکمیت تراز چشم انداز به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها