بررسی رابطه تأمین نیاز به ابزارهای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با شایستگی ها و نقش های آنان در سازمان

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این پژوهش سعی شده است برای بررسی هر یک از متغیرهای تأمین نیاز افراد حرفه ای منابع انسانی به ابزارهای E- HRM ، شایستگی ها و نقش های آن ها مدلی ارائه شود. همچنین رابطه شایستگی ها (متغیر مستقل) و ایفای اثربخش نقش های آن ها (متغیر وابسته) و نقش تأمین نیاز افراد حرفه ای منابع انسانی به ابزارهای E- HRM (متغیر تعدیل گر) در رابطه با دو متغیر مذکور بررسی شده است. به همین منظور، نمونه آماری تصادفی به تعداد 140 نفر از میان افراد حرفه ای منابع انسانی در رده های کارشناس به بالا در شرکت های خودروساز گروه سایپا انتخاب شد. یافته های پژوهش، تصویر روشنی از هر یک از متغیرها و چگونگی روابط آن با دیگر متغیرها ارائه کرده است. با بررسی رابطه ی بین دو متغیر مستقل و وابسته مشخص شد که آنها در ابعاد مختلف رابطه معنی دار و مثبت دارند که شدت و ضعف آن متفاوت است. همچنین با بررسی نقش متغیر تعدیل گر تأمین نیاز افراد حرفه ای منابع انسانی به ابزارهای E- HRM بر رابطه بین شایستگی های افراد حرفه ای منابع انسانی و اجرای اثربخش نقش های آنان این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت که البته میزان تأثیرگذاری این متغیر در روابط متغیرها متفاوت است.

کلیدواژه‌ها