تأثیر ادراک از عدالت بر تعهد عاطفی، با لحاظ اثر میان سطحی رهبری ملاحظه ای

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تعهد عاطفی به دلیل پیامدهای رفتاری مهم آن، همواره مورد علاقه پژوهشگران علوم رفتاری بوده است. در این پژوهش با اتخاذ رویکرد چندسطحی، مدلی میان سطحی متشکل از متغیرهای ادارک از عدالت توزیعی، ادراک از عدالت رویه ای، رهبری ملاحظه ای و تعهد عاطفی پیشنهاد و آزمون شده است. نمونه پژوهش شامل 461 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه های تهران بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ادارک اعضای هیأت علمی از وجود عدالت توزیعی و رویه ای در دانشکده بر تعهد عاطفی آنان اثر مثبت دارد. همچنین سبک رهبری ملاحظه ای مدیران دانشکده هم دارای تأثیر مثبت مستقیم بر تعهد عاطفی اعضای هیأت علمی و هم دارای تأثیر مثبت تعدیل کننده بر رابطه بین ادراک از عدالت توزیعی و تعهد عاطفی آنان است. تأثیر رهبری ملاحظه ای مدیران دانشکده بر رابطه بین ادراک از عدالت رویه ای و تعهد عاطفی اعضای هیأت علمی، تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها