نوع مقالات قابل پذیرش

1. علمی (پژوهش با رویکردهای کمی)

2. علمی (پژوهش با رویکردهای کیفی)

3. علمی (پژوهش با رویکردهای آمیخته)