مدل اقتضایی پرورش مدیران ارشد

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه ی مدلی استراتژیک و اقتضایی برای پرورش مدیران است. این پژوهش با به کارگیری رویکرد ترکیبی در جمع آوری اطلاعات به بررسی رابطه ی میان برنامه های پرورش مدیران با استراتژی سازمان، ساختار روابط واحد وظیفه ای که مدیر در آن مشغول به کار است و روش های انجام کار (تکنولوژی) در آن واحد پرداخته است. برای تبیین نظری مدل از تئوری نقاط مرجع استراتژیک استفاده شد. این پژوهش با مشارکت 180 نفر از مدیران عالی و میانی سازمان های برتر ایرانی (بر اساس نتایج هشتمین جایزه ی ملی بهره وری و تعالی سازمانی) به عنوان نمونه ی آماری انجام شد. نتایج تحلیل مسیر مدل پژوهش را تأیید کرد. یافته ها حاکی از آن است که می توان انواع برنامه های پرورش مدیران را بر اساس هدف و شیوه ی پرورش به چهار گونه ی برنامه های پرورش مهارتی، دانشی، انگیزشی و نگرشی دسته بندی کرد. اگرچه در اغلب موارد، گونه های برنامه های پرورش مدیران با گونه های متناظر استراتژی سازمان، ساختار سازمانی و تکنولوژی رابطه ی معناداری دارند، فقط هماهنگی استراتژی سازمان و ساختار سازمانی با برنامه های پرورش مدیران بر مبنای تئوری نقاط مرجع استراتژیک توانسته بر عملکرد مدیران مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها