محورهای پذیرش مقالات

1. مباحث و چالش‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی در ایران و جهان

2. چالش‌ها و مباحث مرتبط با بخش عمومی و نظام اداری

3. حکمرانی، چالش‌ها و مباحث جدید آن

4. مالیه‌ی عمومی و بودجه‌ریزی در بخش عمومی

5. رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی کارکنان بخش عمومی و دولتی

6. اداره‌ی امور پرسنل (مدیریت منابع انسانی) در بخش عمومی

7. مباحث مرتبط با طراحی سازمان‌های دولتی

8. چالش‌ها و موضوعات مربوط به حوزه‌ی مدیریت پیشرفت و توسعه‌ی شهری و روستایی

9. مباحث مرتبط و نوین مدیریت تحول در بخش عمومی و دولتی 

10. مدیریت بحران در بخش دولتی

11. مدیریت تطبیقی و توسعه

12. مدیریت استراتژیک و راهبردی در بخش دولتی

13. آینده‌پژوهی در مطالعات مدیریت دولتی

14. سیاست‌گذاری در حوزه علم، دانش و فناوری

15. مدیریت سازمان‌های دولتی در حوزه مالی و اقتصادی

16. توسعه پایدار و مدیریت دولتی

17. جامعه‌شناسی سازمان‌ها و نهادهای دولتی

18. مدیریت فناوری اطلاعات و تکنولوژی در سازمان‌های دولتی

19. مدیریت تشکیلات، سیستم‌ها و روش‌ها در بخش دولتی

20. اخلاق اداری و حرفه‌ای کارکنان بخش دولتی

21. تصمیم‌گیری و مدل‌های تصمیم‌گیری در بخش دولتی

 

Scopes