اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی رضاییان

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت خطی‌مشی‌گذاری و دولت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

manage.iauctb.ac.ir/fa/page/2467/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87
a-rezaeiansbu.ac.ir

سردبیر

دکتر اکرم هادیزاده مقدم

مدیریت دولتی دانشیار، گروه مدیریت خطی‌مشی‌گذاری و دولت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375396
a-hadizadehsbu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر طیبه امیرخانی

مدیریت دولتی استادیار، گروه مدیریت خطی‌مشی‌گذاری و دولت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=390189
t_amirkhanisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر اکرم هادیزاده مقدم

مدیریت دولتی دانشیار، گروه مدیریت خطی‌مشی‌گذاری و دولت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375396
a-hadizadehsbu.ac.ir

دکتر غلامعلی طبرسا

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت خطی‌مشی‌گذاری و دولت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375447
g_tabarsasbu.ac.ir

دکتر عباسعلی حاجی کریمی

مدیریت بازرگانی دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

alborz.arsheet.ir/HeyatViewPublic.php?DavarID=43659
a_hajikarimisbu.ac.ir

دکتر ابوالحسن فقیهی

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

faculty.srbiau.ac.ir/a-faghihi/fa#educations-data
a.faghihisrbiau.ac.ir

دکتر شمس‌السادات زاهدی

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

its.atu.ac.ir/profile/zahedi
szahediaut.ac.ir

دکتر رضا واعظی

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

its.atu.ac.ir/profile/vaezi
vaeziatu.ac.ir

دکتر علی‌اصغر پورعزت

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

www.pourezzat.ir/fa/
pourezzatut.ac.ir

دکتر حسن دانائی‌فرد

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/hdanaee
hdanaeemodares.ac.ir

دکتر احمد سرداری

مدیریت بازرگانی دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی و دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=155
a_sardarishahed.ac.ir

دکتر سعید مرتضوی

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

mortazavi.profcms.um.ac.ir/
mortazavium.ac.ir

کارشناس نشریه

احمد عالی

مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

a.aalimail.sbu.ac.ir

ویراستار

مهرناز بوجاری صفت

دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

m_boojariyahoo.com

صفحه آرا

زهرا سادات منتظری

مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

mobtakeranesharif.com/
st_z_montazeriazad.ac.ir

طراح جلد

ABC project

شرکت ABC project، تهران، ایران

www.abcproject.ir
infoabcproject.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین

دکتر علی رضاییان

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت خطی‌مشی‌گذاری و دولت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

manage.iauctb.ac.ir/fa/page/2467/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87
a-rezaeiansbu.ac.ir

دکتر حسن فارسیجانی

مدیریت صنعتی دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375461
h-farsisbu.ac.ir

دکتر سید مهدی الوانی

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

qiau.ac.ir/alvani.info
alvaniqiau.ac.ir

دکتر سید جلیل لاجوردی

مدیریت دولتی استادیار، گروه مدیریت خطی‌مشی‌گذاری و دولت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375178
j_lajevardisbu.ac.ir

دکتر شهریار عزیزی

مدیریت بازرگانی دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=385087
s-azizisbu.ac.ir