تبیین ابزار سنجش مدیر اختاپوس

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از وظایف اصلی مدیران، ایجاد زمینه ی مناسب برای انجام کارها به وسیله کارکنان است. عده ای از مدیران از واگذاری امور و تفویض برخی از اختیارات خود سرباز می زنند و از آن واهمه دارند. آنان می پندارند که چون مسؤولیت پذیرفته اند، واگذاری امور به دیگران، کار صحیحیح نیست؛ چرا که با این عمل، از قدرت آنان کاسته می شود. این مدیران از انجام بسیاری از کارهای اساسی سازمان- از جمله تفکر درباره ی آینده ی سازمان، رشد و پرورش کارکنان، تدوین خط مشی سازمان و غیره- باز می ماندد. در این مقاله به مدیرانی که دارای ویژگی های یاد شده هستند و همواره احساس ناامنی می کنند، لقب «مدیر اختاپوس» داده ایم و به دنبال آن، نشانه های مدیر اختاپوس را برشمرده ایم. سپس به طرز تلقی این دسته از مدیران، تأثیر عوامل اقتضایی در میزان اختاپوسی عمل کردن مدیر، مزایای مدیر غیراختاپوسی، چگونگی مقابله با مدیر اختاپوس و بررسی پیشینه ی نوشتاری مدیریت در خصوص مخالفت با این نوع مدیریت، می پردازیم. در این مقاله سعی شده است با توجه به مبانی نظری پژوهش و ویژگی های مدیر اختاپوس، ابزاری برای سنجش آن ارائه شود. برای استخراج عامل ها از روش تحلیل عاملی استفاده شد. بدین منظور از نرم افزار SPSS نسخه 16 برای تحلیل داده ها کمک گرفته شد و در نهایت، چهار عامل جزئی نگر، شیفته کار، هراسان از شکست، و فاقد عدم اعتماد برای مدیر اختاپوس شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها