تنگناها و راهکارهای کلان توسعه تکنولوژی در ایران

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 پژوهشکده توسعه فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

هدف از این مقاله، بررسی وضعیت موجود و مطلوب توسعه تکنولوژی در سطح کلان کشور از نگاه صاحبنظران و خبرگان حوزه تکنولوژی است. در بررسی وضعیت موجود تکنولوژی و توسعه آن، از دو دسته اطلاعات اسنادی موجود در بانک های اطلاعاتی داخلی و بین المللی و نیز نظرخواهی از صاحبنظران با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته استفاده شده است. بررسی وضعیت مطلوب توسعه تکنولوژی در افق برنامه چشم انداز کشور، بر اساس داده های حاصل از مصاحبه ها صورت گرفته است. این مطالعه، یک بررسی توصیفی (اسنادی، پیمایشی) و کیفی بر اساس رویکرد نظری نظام ملی نوآوری می باشد. یافته های این بررسی نشان می دهد وضعیت کارکردهای هفتگانه نظام ملی نوآوری ایران در وضعیت موجود در بین کشورهای منطقه چشم انداز، با ناکارکردی ها و معضلات مهمی نظیر ضعف و توانمندی های خلق فناوری، توانمندی های کسب فناوری، توانمندی های انتشار فناوری، کارآفرینی تکنولوژیک و بازار کالاها و خدمات مواجه است. داده های حاصل از بررسی های اسنادی و میدانی این پژوهش نشان می دهد دستیابی به جایگاه مورد نظر در برنامه چشم انداز کشور، نیازمند راهکارها و راهبردهای راهگشا و مهمی است.

کلیدواژه‌ها