شناسایی و اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، انجام شد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق و علوم سیاسی؛ مدیریت و اقتصاد دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، تربیت مدرس، امام صادق (ع) و شاهد (N=560) بود. نمونه آماری پژوهش (n=84) بر اساس فرمول نمونه گیری از جامعه محدود (کوکران) برآورد شد. پس از تعیین حجم نمونه پژوهش، انتخاب اعضای نمونه به صورت طبقه ای متناسب با حجم انجام شد. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شد. مبتنی بر هدف اصلی پژوهش که اولویت بندی شاخصه های حکمرانی خوب بود، نتیجه به دست آمده از پژوهش نشان داد که شاخصه استقلال دستگاه قضایی در بین بیست و چهار شاخص مورد بررسی، با اهیمت ترین شاخص در دستیابی به حکمرانی خوب است. سپس شاخص های مشارکت مردم در تصمیم گیری، تقویت احزاب، تمرکززدایی، گسترش سازمان های غیردولتی و سایر شاخص های پژوهش، به عنوان مهمترین شاخص ها به ترتیب اولویت در دستیابی به حکمرانی خوب شناخته شده اند.

کلیدواژه‌ها