بررسی میزان کاربست مؤلفههای مدل تعالی سازمانی EFQMدر دانشگاهها:مطالعه موردی دانشگاه آزاد شهر کرد

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان کاربست معیارهای نه گانه ی مدل تعالی سازمانی EFQM در دانشگاه به انجام رسید. در این پژوهش ، از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. بدین منظور، دانشگاه آزاد شهرکرد انتخاب و از میان جامعه ی آماری 7799 نفری دانشگاه، با روش تصادفی طبقه ای تعداد 822 نفر از اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین 200 نفر از کارکنان سازمانهایی که با دانشگاه در ارتباط هستند بعنوان "افراد جامعه" به عنوان بخش دیگری از نمونه پژوهش منظور شدند. ابزار اندازه گیری عبارت از 3پرسشنامه ی محقّق ساخته بود. روایی ابزار به تأیید چند نفر از اساتید و کارشناسان آشنا به مدل EFQM رسید و پس از آزمون اولیه، پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ 98/0، 74/0، 70/0 به ترتیب برای پرسشنامه های مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان، دانشجویان، و افراد جامعه محاسبه شد. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی شاخصهای میانگین، انحراف معیار، توزیع فراوانی و درصد توزیع فراوانی- و آمار استنباطی مشتمل بر تحلیل واریانس، شفه و دانکن استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بین میزان کاربست معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM در این دانشگاه تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین میزان کاربست معیارهای مدل EFQM بدین صورت است: رهبری: 59 %؛ خطّ مشی و استراتژی: 75/63 %؛ کارکنان: 8/58 %؛ مشارکتها و منابع: 60 %؛ فرایندها: 8/57 %.؛ نتایج کارکنان: %2/62 ؛ نتایج مشتریان: 5/56 %؛ نتایج جامعه: 60 %؛ نتایج کلیدی عملکرد: 3/57 %. در مجموع این دانشگاه از 1000 نمره ی مدل EFQM ، نمره ی 589 را کسب کرد.

کلیدواژه‌ها