اهداف و چشم انداز

نشریه‌ی چشم‌انداز مدیریت دولتی، به عنوان یکی از نشریه‌های اثرگذار در اداره‌ی امور عمومی، توسط دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی در هر فصل منتشر می‌شود. این نشریه اقدام به انتشار مقاله‌هایی پیرامون کلیه‌ی جنبه‌های اداری امور عمومی، خط‌مشی‌گذاری و نظام اداری می‌نماید. از این رو هیئت تحریریه‌ی این نشریه به مقاله‌هایی خوش‌آمد می‌گوید که چالش‌های مهم اداری که می‌تواند منجر به پیشرفت‌های نظری و پژوهشی شود را پوشش دهد.

 

اهداف و چشم‌انداز نشریه

1) ارتقای هویت رشته‌ی مدیریت دولتی در ایران

2) تقویت جایگاه مدیریت دولتی در هرم حکمرانی ملی ایران

3) طرح مباحث و نظریه‌های جدید در حوزه‌ی اداره‌ی امور عمومی

4) انتشار پژوهش‌هایی با هدف حل مشکلات بخش عمومی

5) گسترش دانش اداره‌ی امورعمومی

6) شکل‌دهی گفتمان بین اندیشمندان و کارگزاران کشور

7) گسترش سطح تحلیل‌های تطبیقی و انتقادی از چالش‌هایی که دولت‌های معاصر با آنها مواجه می‌باشند.

 

Aims