شناسایی موانع تدوین استراتژی های کارکردی منابع انسانی

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش آن است که با بررسی ذهنیت ها و عقاید مشارکت کنندگان، موانع تدوین استراتژی های کارکردی منابع انسانی در شرکت سایپا را شناسایی کنیم. در این پژوهش از روش شناسی کیو، به عنوان یکی از روش های آمیخته، استفاده شد. مشارکت کنندگان در این پژوهش، 31 نفر از مدیران و متخصصان سایپا بودند. فضای گفتمان پژوهش حاضر از منابع گوناگونی جمع آوری شد و پس از ارزیابی و جمع بندی فضای گفتمان، 170 عبارت کوتاه به عنوان عبارات کیو انتخاب شدند. پس از نظرسنجی از خبرگان، در نهایت، 47 عبارت به عنوان نمونه عبارات کیو انتخاب شدند. پس از جمع آوری اطلاعات به دست آمده از مرتب سازی کیو، این اطلاعات را با روش تحلیل عاملی کیو بررسی کردیم. تحلیل توزیع نشان داد که 12 الگوی ذهنی متمایز را می توان در میان مشارکت کنندگان شناسایی کرد که 3/77 درصد از واریانس کل را نشان می دهند. این 12 الگو به ترتیب، چنین نام گذاری نمودیم: آگاهان امیدوار، واقع نگراها، ناامیدان، متخصصان سرخورده، ریسک گریزان، محیط گرایان، مدافع وضع موجود، پیچیده نگرها، سنتی گراها، کم انگیزه ها، تحلیل گر سیاسی، و نهایتاً مدافعان همردیفی. اهمیت و اولویت بندی موانع شناسایی شده، بر اساس الگوهای ذهنی صورت گرفت. در نهایت، راهکارهایی برای رفع موانع شناسایی شده پیشنهاد شدند تا از آن ها بتوان در پیاده سازی اثربخش مدیریت استراتژیک منابع انسانی و به خصوص، در تدوین استراتژی های کارکردی منابع انسانی شرکت سایپا بهره برداری کرد.

کلیدواژه‌ها