بررسی نقش تبیین کنندگی مدل تغییر سازمانی بورک- لیتوین بر عملکرد سازمانی؛ مطالعه موردی: دانشگاه الزهرا

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله، آزمون مدل تغییر سازمانی بورک- لیتوین در دانشگاه الزاهرا است تا: 1. پایانی این مدل در بین نمونه های پژوهش 2. وجود رابطه بین مؤلفه های مدل بورک- لیتوین و مؤلفه عملکرد و 3. مؤلفه های پیش بینی کننده مؤلفه عملکرد در مدل بورک- لیتوین بررسی شود. روش پژوهش، برحسب هدف کاربردی و بر حسب جمع آوری داده ها، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری 218 کارمند دانشگاه تشکیل می دهند که بر حسب جدول مورگان، نمونه ای به حجم 160 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند و به کمک پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن مورد تأیید است، داده ها جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج ضریب همبستگی r در سطح معناداری a=0/05 نشان داد که کلیه مؤلفه های مدل تغییر بورک- لیتوین با عملکرد سازمانی، رابطه معنادار و مستقیم دارد. رگرسیون عملکرد از روی مؤلفه های مدل تغییر بورک- لیتوین، از لحاظ آماری معنادار است و این مؤلفه ها بخشی از واریانس عملکرد را تبیین می کند. با توجه به میزان R2، سه مؤلفه رهبری، ساختار و سیستم بیشترین تبیین را بر عملکرد دارد.

کلیدواژه‌ها