بررسی تجربی مدل بسط یافته هویت سازمانی با توجه به ویژگی های شخصیتی کارکنان

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

هدف از این مقاله آن است که به این سوال پاسخ داده شود که آیا ویژگی های شخصیتی کارکنان می تواند بر احساس هویت آنان نسبت به سازمان تأثیر بگذارد؟ روش این پژوهش پیمایش و ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است که با عنایت به پرسشنامه پنج عاملی گلدبرگ؛ پرسشنامه هویت سازمانی چنی و مدل بسط یافته هویت سازمانی مائل و اشفرت طراحی گردید. جامعه آماری این پژوهش کارکنان وزارت علوم هستند. نتایج نشان می دهند به طور کلی ویژگی های شخصیتی بر احساس هویت کارکنان نسبت به سازمان تأثیر دارد؛ و در مورد مدل بسط یافته هویت سازمانی می توان این گونه اذعان داشت که ویژگی های شخصیتی با عدم هویت و هویت خنثی رابطه منفی و با هویت دوگانه ارتباط چندانی ندارد. همچنین بر اساس این پژوهش، این گونه به نظر می رسد که افراد دارای ویژگی برون گرایی و سازگاری احساس هویت بیشتری دارند و روان رنجورها هویت پایینی داشته و بیشتر یا دارای عدم هویت یا هویت خنثی یا هویت دوگانه هستند. در نهایت می توان گفت ویژگی های شخصیتی هر چند می توانند بر احساس هویت کارکنان مؤثر باشند اما به نظر می رسد که این امر می تواند از طریق یک عامل میانجی تحت عنوان تناسب ویژگی های شخصیتی با شغل، گروه یا سازمانی که فرد در آن مشغول به کار است حاصل گردد. همچنین لازم است به نقش قدرت هنجارهای گروهی و سازمانی در شکل دهی شخصیت افراد نیز توجه شود.

کلیدواژه‌ها