بررسی وضعیت موجود و مطلوب میزان کاربست مؤلفه های مدیریت فرانوگرا

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

از جمله نظریه های جدید که در پاسخ به کاستی های نظریه های سنتی و مدرن مدیریت و در پاسخگویی به نیازهای فزاینده و در حال تغییر سازمان ها و جامعه مطرح شده است، نظریه مدیریت فرا نوگرا است. در این پژوهش میزان کاربست مؤلفه های مدیریت فرانوگرا در مدیریت دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان، در دو وضعیت موجود و مطلوب، مورد مطالعه قرار گرفته است. در بسیاری از متون مربوطه این مؤلفه ها در قالب عبارات «نوآوری و ابتکار»، «ترغیب»، «هم آفرینی»، «خود کنترلی» و «سازماندهی فعالی» مطرح شده است. روش مورد استفاده جهت انجام این پژوهش، روش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری این پژوهش کلیه اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی در سال تحصیلی 86- 85 بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آماری t تک متغیره، تحلیل واریانس یک راهه و t^2 هتلینگ استفاده شد. نتایج حاصل، نشان داد که بر اساس t مشاهده شده، کلیه مؤلفه ها، در وضعیت موجود کمتر از سطح متوسط و در وضعیت مطلوب بیشتر از سطح متوسط هستند. در ضمن نتایج آزمون t^2 هتلینگ نشان داد که در وضعیت موجود میزان کاربست مؤلفه خودکنترلی بیشتر از سایر مؤلفه ها و میزان کاربست مؤلفه نوآوری کمتر از سایر مؤلفه ها بوده است، در حالی که آزمودنی ها میزان مطلوبیت مؤلفه هم آفرینی را بیش از سایر مؤلفه ها ارزیابی کرده اند. به طور کلی نتایج گویای این است که، مدیریت دانشگاه ها در حال حاضر به میزان اندکی از این مؤلفه ها برخوردار است و با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها