تبیین رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی به عنوان اهرم های ارتقاء اثربخشی تیمی

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

استفاده گسترده از تیم و دستیابی به اثربخشی تیمی از جمله مهم ترین هدف های امروزی به حساب می آید. در این راستا تبیین اهرم هایی برای اثربخش تر کردن تیم های کاری ضرورتی برای دستیابی به این هدف است. در این پژوهش سعی شده است که مفاهیم رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی به عنوان اهرم هایی قوی در ارتقاء و بهبود اثربخشی تیمی معرفی شوند. جامعه آماری این پژوهش شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است و به منظور تحلیل داده های گردآوری شده توسط ابزار پرسش نامه، از نرم افزارهای SPSS و SmartPLS استفاده شده است. نتایج به دست آمده چارچوب نظری پیشنهادی را تأیید می کند و بیانگر ارتباط قوی رهبری تحول آفرین با سرمایه اجتماعی و سرمایه اجتماعی با اثربخشی تیمی به صورت مستقیم و همچنین ارتباط رهبری تحول آفرین با اثربخشی تیمی به صورت غیرمستقیم است.

کلیدواژه‌ها