بررسی رابطه بین بلوغ سازمانی و سبک های رهبری در شرکت های تولیدی

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه آزاد تهران

چکیده

بررسی روابط بین سطوح مختلف بلوغ سازمانی از نقطه نظر هرسی و بلانچارد و سبک های مختلف رهبری متناظر با آن، موضوع اصلی این تحقیق است. جامعه آماری، کارکنان شرکت های تولیدی استان قزوین بوده که نمونه ای به تعداد 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران تعیین و به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. روایی پرسشنامه ها از جنبه محتوی و پایائی آن ها به ترتیب 84/0 و 89/0 به ترتیب برای پرسشنامه های بلوغ سازمانی و سبک های رهبری از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش آزمون اختلاف نسبت های کای دو و آزمون فرض با به کارگیری نرم افزار SPSS بر مبنای 370 پرسشنامه تکمیل شده ای صورت گرفت که عودت داده شده بود. نتایج حاصله حاکی از عدم بلوغ سازمانی کارکنان و اعمال سبک رهبری استبدادی- خیرخواهانه در شرکت های تولیدی بودند که حکایت از تأیید فرضیه دوم این تحقیق مبنی بر "کارکنان شرکت های تولیدی از لحاظ سازمانی بلوغ نیافته اند و از سبک رهبری آمرانه استفاده می کنند" دارد.

کلیدواژه‌ها