فرآیند داوری

مراحل داوری و انتشار مقالات

1. مرحله اول: بررسی اولیه مقالات و تعیین دو داور برای انجام فرآیند داوری - 3 روز

2. مرحله دوم: بازگرداندن مقاله به نویسنده مسئول مقاله جهت رفع نواقص احتمالی (در صورتی که مقاله بر اساس راهنمای نویسندگان تنظیم نشده باشد، فایل‌های ارسالی اشتباه باشند، مشخصات نویسندگان صحیح نباشد و یا مواردی از این دست) - 15 روز فرصت به نویسندگان برای رفع نواقص و بارگزاری مجدد مقاله

3. مرحله سوم: بارگزاری مجدد مقاله پس از رفع نواقص توسط نویسنده مسئول مقاله

4. مرحله چهارم: ارسال مقاله به صورت الکترونیکی برای 2 داور نشریه - 2 روز

5. مرحله پنجم: فرآیند داوری مرحله اول مقاله - 3 الی 4 ماه

6. مرحله ششم: اعلام نظرات داوران به نویسنده مسئول مقاله و بازگرداندن مقاله به نویسنده جهت اِعمال اصلاحات احتمالی مورد نظر داوران - 20 روز فرصت به نویسندگان مقاله برای اِعمال اصلاحات

7. مرحله هفتم: بارگزاری مقاله اصلاح‌شده در سامانه توسط نویسنده مسئول مقاله

8. مرحله هشتم: ارسال مجدد مقاله اصلاح‌شده به داوران برای انجام داوری مرحله دوم - 1 ماه

9. مرحله نهم: اعلام نتیجه اولیه داوری به نویسنده مسئول مقاله

10. مرحله دهم: ویراستاری نهایی مقاله و قطعی کردن آن توسط نویسنده مسئول مقاله - 15 روز فرصت برای نویسنده مسئول مقاله

11. مرحله یازدهم: ویراستاری مقاله نهایی‌شده توسط ویراستار نشریه - 2 هفته

12. مرحله دوازدهم: بازگرداندن مقاله به نویسنده مسئول جهت اِعمال اصلاحات احتمالی مورد نظر ویراستاران نشریه - 10 روز فرصت برای نویسنده مسئول مقاله

13. مرحله سیزدهم: بررسی نهایی مقاله توسط ویراستار نشریه

14. مرحله چهاردهم: صفحه‌آرایی مقاله نهایی‌شده توسط صفحه‌آرای نشریه - 1 هفته

15. مرحله پانزدهم: ارسال نسخه نهایی مقاله به هیئت تحریریه جهت تأیید نهایی و تعیین زمان و نحوه انتشار مقاله - 1 هفته

16. مرحله شانزدهم: تثبیت اطلاعات مقاله در سایت نشریه و نمایه‌سازی زودهنگام آن - 1 هفته

17. مرحله هفدهم: اعلام پذیرش نهایی و انتشار مقاله: 1 ماه

-------------------------------------------------------------------------------------

فلوچارت داوری مقالات

جهت مشاهده فلوچارت داوری مقالات علمی، اینجا کلیک کنید.

-------------------------------------------------------------------------------------

جزئیات داوری تخصصی

داوری مقالات در این نشریه بر اساس استانداردهای جهانی و از قبل تعیین شده، به صورت تخصصی و کاملاً جزئی و در قالب یک فرم مشخص انجام می‌پذیرد. داوران نشریه مقالات ارسالی را بر اساس مؤلفه‌های بیان شده در این فرم داوری می‌نمایند. فرم داوری تخصص مقالات نشریه از طریق لینک زیر قابل مشاهده است.

برای مشاهده فرم داوری تخصصی اینجا کلیک کنید.

-------------------------------------------------------------------------------------

سبک داوری

نشریه چشم‌انداز مدیریت دولتی، تمامی مقالات دریافتی را، پس از بررسی اولیه و در صورت تأیید هیئت تحریریه، برای حداقل 2 داور ارسال می‌کند. فرآیند داوری مقالات علمی در این نشریه به صورت تخصصی (Peer Review) می‌باشد. سبک داوری به کار رفته از نوع دو سو ناشناس (Double Blind) است که در داوری مقالات حوزه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی بسیار کاربرد دارد.

در سیستم داوری دوسو ناشناس، هویت داور و نویسنده پنهان است. داور از نام نویسندۀ مقاله و نویسنده از نام داور مطلع نمی‌شود. برای انجام این نوع داوری، باید ارسال‌کنندۀ مقاله، فایل نهایی بدون نام نویسندگان را نیز به مجله ارسال کند. بنابراین، در چنین حالتی دو نوع فایل توسط نویسنده در سایت نشریه بارگزاری می‌شود:

·        فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان

·        فایل حاوی عنوان مقاله به همراه نام و آدرس کامل نویسندگان

-------------------------------------------------------------------------------------

عضویت داوران نشریه در پایگاه Publons

داوران نشریه چشم‌انداز مدیریت دولتی در پایگاه Publons عضویت فعال و مستمری دارند.