بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار سیستم های اطلاعات

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چرا بسیاری از سازمان ها که از سیستم های اطلاعات شرکت های موفق استفاده می کنند به نتیجه لازم دست نمی یابند؟ چه عامل تأثیرگذاری وجود دارد که سبب موفقیت سیستم در یک سازمان می شود و در سازمان دیگر به شکست منتهی می شود. آیا باید مسئولان سیستم های اطلاعات اهمیت فرهنگ سازمانی را در نظر گیرند و سیستم را بومی کنند تا بتوانند از توانایی های سیستم جدید در جهت پیشتازی سازمان استفاده کنند؟ این مقاله به دنبال یافتن پاسخ مناسب برای این سوال هاست. بین منظور تأثیر فرهنگ سازمانی با پنج متغیر تصمیم گیری گروهی، یادگیری، اشتراک قدرت، مشارکت و تحمل مخاطره بر سیستم های اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا 115 نفر از پرسنل بخش ستاد بانک سامان شهر تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. با توجه به نرمال بودن کلیه متغیرها، آزمون T جهت بررسی رابطه متغیرهای فرهنگ و استقرار سیستم های اطلاعات و آزمونه فریدمن برای رتبه بندی متغیرها مورد استفاده قرار گرفت. پس از بررسی داده ها، همه فرضیه ها مورد پذیرش واقع شد.

کلیدواژه‌ها