نویسنده = حمید رامین مهر
تاثیر رهبری معنوی بر انگیزش درونی کارکنان

دوره 4، شماره 1، تیر 1392، صفحه 107-127

رضا سپهوند؛ علی نصر اصفهانی؛ محسن عارف نژاد؛ محمد سبحانی


سطح بلوغ شرکت گاز خراسان رضوی در فرآیند مدیریت عملکرد بر اساس مدل بلوغ قابلیت‌های کارکنان (PCMM)

دوره 4، شماره 1، تیر 1392

غلامعباس شکاری؛ محمد شهاب شیبانی‌فر


تعهد سازمانی،یادگیری سازمانی و میزان تحصیلات

دوره 4، شماره 1، تیر 1392

اصغر حضرتی ویری؛ عباس عباسپور؛ محمد اکبری محله کلائی


همانندسازی حسینی و همانندسازی سازمانی

دوره 4، شماره 4، اردیبهشت 1392

علی حسین کشاورزی؛ محمدرضا یکتایی


بررسی قابلیت پیشگوییکنندگی جهتگیری مذهبی اسلامی -درمقایسه با معنویت سازمانی در سطح فرد در ارتباط بارفتارهای شهروندی سازمانی

دوره 4، شماره 4، اردیبهشت 1392

مصطفی هادوی نژاد؛ محبوبه حسینی


شناسایی عوامل تعیین کننده در آسیبشناسی پژوهشهایانجام شده در حوزه مدیریت اسلامی و ارائه راهکارهای لازمجهت رفع آسیبها با استفاده از رویکرد AHP-QFDامیر

دوره 4، شماره 4، اردیبهشت 1392

امیر اعظمی؛ حسن عابدی جعفری؛ هادی سلامی


ارائه و تبیین مدل سیستمی رفتار انسان از منظر قرآن کریم

دوره 4، شماره 4، اردیبهشت 1392

علی رضاییان؛ علی عبدالهی نیسیانی


عوامل و قابلیتهای کلیدی موفقیت موجود در راستایاجرایی سازی سیاستهای کلان نظام ج. ا.ا با استعانت از قرآن ونهج البلاغه )مطالعه موردی: سیاستهای کلی نظام اداری(

دوره 4، شماره 4، اردیبهشت 1392

عباس چهاردولی؛ حمید رضا قاسمی بنابری؛ ابوالفضل شاهمحمدی


درآمدی بر مبانی مسئولیت سازمانی از نگاه اسلام

دوره 4، شماره 4، اردیبهشت 1392

اسدالله گنجعلی؛ مهدی سپهری؛ سعید مسعودی پور


تبیین الگوی شایسته سالاری اسلامی جهت رفع چالش هایشایسته سالاری در سازمان های دولتی ایرانولی

دوره 4، شماره 4، اردیبهشت 1392

ولی اله نقی پور فر؛ معصومه حبیبی بدرآبادی؛ هانیه آرزمجو


ارزیابی اثر منسانی و پیامدهای آن بر انتخاب و انتصاب مدیران دولتی

دوره 3، شماره 3، اسفند 1391

محمدجواد حضوری؛ مرضیه یمانی؛ محمدجواد قربانی


ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری تهران

دوره 3، شماره 3، اسفند 1391

شهریار عزیزی؛ روناک صفائی فراهانی


تأثیر فرایند تسهیم دانش و توانایی جذب دانش بر قابلیت نوآوری

دوره 3، شماره 3، اسفند 1391

محمدرحیم رمضانیان؛ محمود مرادی؛ نرجس بساق زاده


بررسی نقش سرمایة انسانی در ارتقاء نوآوری سازمانی)باتوجه به نقش میانجی گری خلق دانش(

دوره 3، شماره 3، اسفند 1391

غلامعلی طبرسا؛ بهروز دری؛ فرخ قوچانی؛ آرمان احمدی زاد


سنجش سطح سازمان یادگیرنده

دوره 3، شماره 3، اسفند 1391

شاهین اصغرزاده شهانقی؛ سیامک نوری


ارائة مدل نظام خط مشی گذاری توسعة کارآفرینی

دوره 3، شماره 3، اسفند 1391

علی داوری


به کارگیری مدل کارت امتیازی متوازن (BSC ( در ارزیابی اجرایسیاست های کلی نظام اداری

دوره 3، شماره 3، اسفند 1391

سیدمحمد میرمحمدی؛ محمدمهدی ایزدخواه


معنویت، شادی و محیط کار

دوره 3، شماره 2، آبان 1391

محمدعلی حقیقی؛ فائزه حیدری؛ معصومه کاظمی


اولویت بندی شاخص های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

دوره 3، شماره 2، آبان 1391

مصطفی جعفری؛ سیامک نوری؛ داود طالبی


نقش عوامل راهبردی محیطی در تبیین اعتماد سیاسی (با تأکید بر عامل میانجی اعتماد عمومی به سازمان های دولتی)

دوره 3، شماره 2، آبان 1391

محمد خانباشی؛ شمس السادات زاهدی؛ سیدمهدی الوانی


تحلیلی فلسفی از گونه های انضباط کارکنان

دوره 3، شماره 2، آبان 1391

حسن دانایی فرد؛ میثم لطیفی


بررسی تأثیر ویژگی های شغل بر خلق دانش در سطح فردی

دوره 3، شماره 2، آبان 1391

علی رضاییان؛ بهروز قلیچ لی؛ حمیدرضا نظری


شناسایی موانع تسهیم دانش در دانشگاه شاهد با استفاده از تکنیک های آماری و تصمیم گیری

دوره 3، شماره 2، آبان 1391

علی حسین کشاورزی؛ الهام آخوندزاده


تعیین کارایی مراکز و واحدهای پژوهشی تیم محور با رویکرد مدیریت دانش و استفاده از مدل CAF و DEA

دوره 3، شماره 1، مرداد 1391

سیدحیدر میرفخرالدینی؛ منصور شاکری؛ فاطمه شاکری


عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری؛ مورد مطالعه: شرکت صدف پلاستیک سیما

دوره 3، شماره 1، مرداد 1391

مجتبی رجب بیگی؛ مریم فریدی خورشیدی