اولویت بندی شاخص های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

رقابت شدید در سطح بین المللی و پیوند شبکه های اطلاع رسانی، داشتن آگاهی کافی در حوزه ی فناوری اطلاعات را برای کمک به بهره وری سازمان ها ضروری ساخته است؛ از این رو سازمان ها حجم وسیعی از منابع خود را در این حوزه، سرمایه گذاری می کنند. نظام آموزش عالی ایران نیز به عنوان نهادی که وظیفه ی خطیر تولید دانش را بر عهده دارد، باید در جهت ارتقای توان خود برای بهره گیری از این فناوری تلاش کند. یکی از راه ها، گنجاندن عامل فناوری اطلاعات و ارتباطات در ذیل عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد دانشگاه ها است. هدف اصلی این پژوهش، تدوین مدلی جامع برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور است که با توجه به کثرت عوامل تأثیرگذار، در این مجال، تنها به بررسی عامل فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته می شود. بدین منظور ابتدا با توجه به مبانی نظری پژوهش، شاخص های مرتبط با این عامل استخراج و برای شناسایی شاخص هایی که با نظام آموزش عالی ایران تطابق بیشتری دارند، نزد خبرگان ارائه شد. در نهایت پس از تحلیل داده ها، شاخص های برتر در قالب مدل پیشنهادی محقق برای ارزیابی عملکرد ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها