عوامل و قابلیتهای کلیدی موفقیت موجود در راستایاجرایی سازی سیاستهای کلان نظام ج. ا.ا با استعانت از قرآن ونهج البلاغه )مطالعه موردی: سیاستهای کلی نظام اداری(

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشگاه عالی دفاع ملی و رهیس مرکز وحقیقات و وحو در علوم انسانی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه زاد اسلامی

چکیده

چکیده نظام جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل یکم قانون اساسی، بر اساس حکومت حق و عل قر ن ایجاد شله و حاکمیت، خاص خلاونل است که در نظام از طریق قوانین الهی و ووسا اهمه و در زمان غیبت به وسیله ولی فقیه وحقق مییابل. در این نظام سیاستگذاری پیوسته ووسا مقام ممظم ر هبری صورت پذیرفته است. ولی یکی از پیچیلهورین گام های فر ینل سیاستگذاری کلان مرحله ی اجرا است. هلف این مقاله شناسایی عوامل و قابلیت های کلیلی موفقیت موجود به روش وحلیل محتوا است. برای جمع وری اطلاعات و دادهها نیز از مطالمات کتابخانهای و مصاحبه و پرسشنامه بهعنوان ابزارهای انجام پهوه ، است اده شله است. پنل گروه عامل کلیلی موفقیت یمنی، عوامل انسانی، فیزیکی، مکتبی ارزشی، بنیادی و اجتماعی با ومرکز بر قر ن مجیل و نهل البلاغه بر اساس رویکرد سیستمی - شناسایی شل و با روش نتروپی شانون و مل مرکز ثقل نیروها که در حوزه رویکرد سیستمی بسیار کار مل هستنل به وسیله نرمافزار Excel و Spss مورد وجزیه و وحلیل قرار گرفت. نتایل نشان داد که سه عامل مکتبی ارزشی، بنیادی و اجتماعی که از جمله اثربخ ورین عوامل کلیلی در نظام .. ا.ا - هستنل در وضمیت کنونی نسبت به سایر عوامل از حالت ناپایلاروری از وماد قرار دارنل. در پایان ووصیه های سیاستی بهعنوان مرحله پی طراحی یا بسترسازی به منظور قراردادن وضع موجود در حالت وماد اراهه شله است.

کلیدواژه‌ها