شناسایی موانع تسهیم دانش در دانشگاه شاهد با استفاده از تکنیک های آماری و تصمیم گیری

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

امروزه مدیریت دانش یکی از مباحث اصلی و مهم در آموزش عالی محسوب می شود. تسهیم دانش به عنوان یکی از مهم ترین فرایندهای اصلی مدیریت دانش نقش به سزایی در پیشرفت علمی و ارتقاء سطح علمی دانشگاه ها داشته و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ از این رو طراحی و اجرای فرایندهای مدیریت دانش در دانشگاه ها با موانع جدی روبه روست. در این مقاله سعی شده است تا با توجه به اهمیت تسهیم دانش در سازمان ها، موانع تسهیم اطلاعات و دانش در دانشگاه شاهد شناسایی شود. این موانع در قالب عوامل سه گانه فردی، سازمانی و فناوری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان این دانشگاه بوده و در تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده شده است. همچنین وزن و اهمیت شاخص ها با استفاده از روش آنتروپی محاسبه شده و عوامل سه گانه یاد شده با لحاظ نمودن این وزن ها نیز مورد مقایسه قرار گرفته اند. بر اساس نتایج به دست آمده، عوامل سازمانی به عنوان موانع اصلی تسهیم دانش مشخص شده و دانشگاه باید در گام اول فعالیت های بهبود دهنده خود را بر این دسته از عوامل متمرکز کند.

کلیدواژه‌ها