ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری تهران

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

به کارگیری اینترنت و فناوری اطلاعات توسط شهرداری ها به تسریع و بهبود فرایندهای خدمت رسانی کمک می کند. شهرداری تهران به عنوان بزرگترین شهرداری کشور به عنوان مورد مطالعه جهت سنجش میزان آمادگی الکترونیکی انتخاب شد. 248 کارشناس با پرسشنامه ای 39 سوالی مورد پرسش قرار گرفتند. چهار بعد زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات، سخت افزار فناوری اطلاعات و ارتباطات، منابع انسانی و نرم افزار و سیتم های اطلاعاتی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری تهران مد نظر قرار گرفت. نتیجه آزمون میانگین تک نمونه ای نشان داد که شهرداری تهران در سه بعد زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات، سخت افزار فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزار و سیتم های اطلاعاتی از آمادگی لازم برخوردار است اما در بعد منابع انسانی فاقد آمادگی لازم است. رتبه بندی میزان آمادگی شهرداری تهران در چهار بعد نشان داد که بیشترین آمادگی به ترتیب در ابعاد زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات، سخت افزار فناوری اطلاعات و ارتباطات، نرم افزار و سیتم های اطلاعاتی و در انتها منابع انسانی قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها