بررسی قابلیت پیشگوییکنندگی جهتگیری مذهبی اسلامی -درمقایسه با معنویت سازمانی در سطح فرد در ارتباط بارفتارهای شهروندی سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه ولیعصر (عج).

چکیده

چکیده پیمایش حاضر برای مقایسة ضرایب همبستگی متغیرهای جهتگیری مذهبی اسلامی و معنویت - سازمانی در سطح فرد با متغیر رفتارهای شهروندی سازمانی در سازمان های اجرایی رفسنجان انجام شده است. سنجة پژوهش پرسشنامه بود که پس از بررسی پایایی و روایی، بین 973 نفر از کارکنان سازمان های یاد شده به طور تصادفی توزیع شد. آزمون فرضیههای پژوهش، از طریق مقایسه ضرایب همبستگی رتبهای اسپیرمن، به سبب غیر نرمال بودن دادهها انجام شد. نتایج نشان داد که اختلاف معناداری بین ضریب همبستگی متغیرهای پیشبین با رفتارهای شهروندی سازمانی )نوع دوستی و فرمانبری( وجود ندارد؛ یعنی معنویت حاکم بر اعضای جامعة آماری مورد مطالعه، صبغة دینی دارد و لاجرم سکولار نیست؛ در نتیجه جایگزینی متغیر جهتگیری مذهبی اسلامی به جای معنویت سازمانی - در سطح فرد، در جامعة آماری که اعضای آن به نوعی قائل به معنویت دینی هستند، برای تبیین رفتارهای شهروندی سازمانی ضروری نیست.

کلیدواژه‌ها