عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری؛ مورد مطالعه: شرکت صدف پلاستیک سیما

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی جهاد کشاورزی

2 دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

در این پژوهش عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری بر اساس الگوی راجرز مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 351 توزیع کننده ی محصولات شرکت صدف پلاستیک سیما بود. با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای، 140 نفر به عنوان نمونه در سراسر ایران انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های اولیه از روش توزیع پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد و داده های ثانویه از طریق مطالعات کتابخانه ای به دست آمد. مقیاس اندازه گیری از نوع طیف پنج گزینه ای لیکرت بود و از آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی پرسش نامه استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ 949/0 به دست آمد. برای روایی پرسش نامه از روش اعتبار محتوا استفاده شد. نتایج به دست آمده از ضریب همبستگی اسپیرمن حاکی از آن است که پنج مشخصه ی درک شده از نوآوری شامل مزیت نسبی، سازگاری، پیچیدگی، آزمون پذیری و قابلیت مشاهده از عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری است. بر اساس آزمون فریدمن مشخص شد که سازگاری با میانگین 71/3، بیشترین تأثیر و پیچیده نبودن محصول با میانگین 60/2 کمترین تأثیر را بر پذیرش نوآوری دارد.

کلیدواژه‌ها