تحلیلی فلسفی از گونه های انضباط کارکنان

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه امام صادق

چکیده

نظریه ها و اقدامات در حوزه علوم اجتماعی از اندیشه ها فلسفی ریشه می گیرد و برآمده از ارزش ها اعتقادات و طرز تلقی افراد از محیط پیرامون است. نظریه ها و اقدامات انضباطی در دانش مدیریت منابع انسانی، یکی از مقوله های مهمی است که از قاعده برخورداری از ریشه های فلسفی، مستثنی نیست. این بر مطالعه بررسی رویکردهای فلسفی چهارگانه در مدیریت و استمداد از تحلیل های فلسفی مبتنی بر گزاره های هستی شناسی و معرفت شناسی استواراست. در پس هر یک از رویکردهای یاد شده، تلاش می شود ضمن توصیف علائم و پیامدهای احتمالی پذیرش هر یک از مواضع فلسفی در رفتار مدیران و افراد، گونه جدیدی از انضباط کارکنان- که بر اساس رهیابفت های فلسفی متأثیر از فیلسوفان اسلامی و اندیشمندان معاصر در حوزه فلسفه علوم اجتماعی است- تبیین شود. هستی شناسی مبتنی بر دوگان ساختارگرا- عامل گرا (اصالت فرد و یا جامعه) و معرفت شناسی مبتنی بر دوگان طبیعت گرا- هرمنوتیک، دستمایه های نگارندگان در تحلیل فلسفی رویکردهای موجود بوده است. تأکید بر اصالت توامان ساختار، عامل و معرفت شناسی مبتنی بر رئالیسم متعالی، سنگ بنای گونه ای نو از انضباط کارکنان است.

کلیدواژه‌ها