تعهد سازمانی،یادگیری سازمانی و میزان تحصیلات

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده هدف اصلی از این پژوهش، بررسی ارتباط میان یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی است. جامعه آماری عبارتند‌ ازکارکنان معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، که 245نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. دو پرسشنامه به‌عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفت که عبارت بود از پرسشنامه یادگیری سازمانی (OAS) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مه یر (1991). در نهایت 237 پرسشنامه قابل تحلیل تشخیص داده شد. نتایج تحلیل داده‌ها بر اساس روش همبستگی پیرسون نشان داد که ارتباط معناداری میان یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی وجود دارد. همچنین یافته‌های پژوهش بیانگر آن بود که تحصیلات با تعهد سازمانی کارکنان رابطه منفی دارد. کلیدواژه‌ها: یادگیری سازمانی؛ تعهد سازمانی؛ تعهد عاطفی؛ تحصیلات.

کلیدواژه‌ها