همانندسازی حسینی و همانندسازی سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه شاهد.

چکیده

چکیده در این مقاله ابتدا همانندسازی سازمانی به عنوان یکی از موضوع های مهم مورد توجه پژوهشگران سازمانی، مورد بررسی قرار گرفته است و امکان استفاده از آن توسط مدیران در زمینه بهبود عملکرد و کنترل رفتار کارکنان بحث شده است. سپس با توجه به وجود زمینه های همانندسازی در فرهنگ شیعه و تجلی آن در رفتار شیعیان در قالب همانندسازی با ائمه )ع( و به ویژه همانندسازی با امام حسین )ع( که در بیشتر زمینه های زندگی شیعیان نمود دارد، همانندسازی حسینی معرفی شده و با استفاده از شاخصه ای همانندسازی، چگونگی وجود این شاخص ها را در همانندسازی شیعیان با امام حسین )ع( بررسی نموده و امکان استفاده از همانندسازی حسینی در زمینه تربیتی نتیجه گیری می نماید.

کلیدواژه‌ها