تاثیر رهبری معنوی بر انگیزش درونی کارکنان

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده برای غلبه بر شرایط نامطمئن، پیچیده و پویا یکی از راه‌هایی که پیش‌روی مدیران قرار دارد، داشتن نیروی انسانی توانمند است. نیروی انسانی با انگیزه بالا که با تمام توان در راستای هدف‌ها سازمان فعالیت کند، منافع بسیار زیادی برای کلیه سازمان، خواهد داشت. انگیزش درونی، مفهومی جدید است که هم‌اکنون نظر بسیاری از اندیشمندان مدیریت را به خود جلب کرده است. این مفهوم، که چند‌بعدی است بر حسب ادراکات و باورهای کارکنان نسبت به نقش خودشان در شغل و سازمان تعریف شده است و حالت‌های روانشناختی مختلفی را از جمله احساس خودکارآمدی، احساس موثر بودن، احساس حق انتخاب داشتن و احساس معنادار بودن شغل به خود اختصاص می‌دهد .در این پژوهش با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری به بررسی تاثیر رهبری معنوی بر انگیزش درونی در دانشگاه اصفهان پرداخته شده است. نتایج حاکی از تأثیرگذاری رهبری معنوی بر انگیزش درونی کارکنان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Spiritual Leadership on Employees' Internal Motivation

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Spiritual Leadership
 • Motivation
 • Intrinsic Motivation
 • Structural Equation
 1. جواهری کامل، مهدی (1388) تأثیر عدالت سازمانی، رابطه‌ی رهبر -عضو، اعتماد و –توانمندسازی روانشناختی بر رفتارهای شهروندی سازمانی، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم، شماره 24، 7-24
 2. رابینز، استیفن پی و جاج ، تیموتی (1389)، رفتار سازمانی . ترجمه مهدی زارع. انتشارات نص، تهران ، جلد اول .
 3. ضیائی، محمدصادق، نرگسیان، عباس، آیباغی اصفهان، سعید (1387)، نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران، نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 1، 67-86.
 4. عبداللهی، بیژن، نوه ابراهیم، عبدالرحیم (1385)، توانمندسازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی، نشر ویرایش، چاپ اول، تهران .
 5. عبداللهی، بیژن (1384)، توانمندسازی روانشناختی کارکنان: ابعاد و اعتبار سنجی برا ساس مدل معادلات ساختاری ، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 35 و 36 ، بهار و تابستان، 37-64.
 6. قاسمی، وحید (1389)، مدل سازی معادله ساختاری در پژوهش های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics ، انتشارات جامعه شناسان تهران، چاپ اول.
 7. وتن، دیوید،کمرون، کیم (1387)، تواناسازی و تفویض اختیار، مترجم بدر الدین اورعی، موسسه پژوهشات و آموزش مدیریت ، چاپ اول.
 8. موغلی ، علیرضا ، اکبرحسن پور و محمد حسن پور (1388)، بررسی ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی در مناطق نوزده گانه سازمان آموزش و پرورش تهران، نشریه مدیریت دولتی ،دوره 1، شماره 2، 119-132.
 9. نرگسیان ، عباس (1386) رهبری معنوی در سازمان های معاصر، ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره 189، 29-32.
 10. وتن، دیوید، کمرون، کیم (1383) تواناسازی و تفویض اختیار، .مترجم بدرالدین اورعی ، موسسه پژوهشات و آموزش مدیریت ، چاپ دوم.
 11. Appelbaum, S. H.; & Hongger, K. (1998). Empowerment: a contrasting overview of organizations in general and nursing in particular- an examination of organizational factors, managerial behaviors, job design and structural power.
 12. Journal of Empowerment in Organization, 6) 2( ,29-50.
 13. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control, New York: W. H. Freeman.
 14. Bell, E. (2003). Irreconcilable Foes? The Discourse of Spirituality and The Discourse of Organizational Science. Organizational Journal,. 10(2), 383-391.
 15. Bennis , W.G. (2002). Crucibles of Leadership. Harvard Business Review. 80, (9), 397-48.
 16. Csikszentmihalyi, M., & Schneider, B. 2000. Becoming Adult: How Teenagers Prepare for the World of Work. (New York: Basic Books).
 17. Daft, R. L., & Lengel, R. H. (1998). Fusion leadership: Unlocking the subtle forces that change people and organizations. San Francisco, CA: Berrett-Koehler.
 18. Dickson, K. E.; Lorenz, A. (2009). Psychological empowerment and job satisfaction of temporary and part-time nonstandard workers, Institute of Behavioral and Applied Management.
 19. Freshman, B. (2002). Personality and Leadership: A Qualitative and Quantitative Review. journal of Applied Psychology, 87(4), 765-780.
 20. Fry, L. W. (2003). Toward a theory of spiritual leadership. The Leadership Quarterly, 14, 693−727.
 21. Fry, L.W., Hannah, S.T., Noel,M , Walumbwa, F.O. (2011). Impact of Spiritual Leadership on unit performance. The Leadership Quarterly, 22, 259–270.
 22. Galbraith, J. R. (1977). Organization design. Reading, MA: Addison-Wesley.
 23. Geijsel, f.; Sleegers, p.; Leithwood, k. & Jantzi, D. (2003). Transformational leadership effect on teacher,sCommitment and effort toward school reform. Journal of Educational Administration, 41(3), 228-256.
 24. Gibbs, D. (2009), Empowering programs with evaluation technical assistance: Outcomes and lessons learned. Health Promotion Practice, 10(1), 38-44.
 25. Hiebert, M., Klatt, B. (2001). Encyclopedia of Leadership: a Practical Guide to Popular Leadership Theories and Techniques. New York, Ny: McGraw-Hill.
 26. James, W. (2002). The varieties of religious experience. Mineola. NY: Dover Publications.
 27. Mathieu, J. (2008). Team Effectiveness 1997-2007: A Review of Recent Advancements and a Glimpse into thefuture. Journal of Management, 34( 3), 410-476.
 28. Maxwell, T. (2003). Considering Spirituality: Integral Spirituality. Deep Science and Ecological Awareness. Zygon, 38(2), 257-276.
 29. Moneta,G.B .(2004). The Flow Model Of Intrinsic Motivation In Chinese: Cultural And Personal Moderators. Journal Of Happiness Studies, 5, 181–217.
 30. Pfeffer, J. (2003). Business and the spirit: Management practices that sustain values. In R. A. Giacalone & C.L. Jurkiewicz (Eds.), Handbook of workplace spirituality and organizational performance (pp. 29−45). New York: M. E. Sharp.
 31. Ryan, R.M, Deci, E.L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology, 25 (1), 54–67.
 32. Schein, E. H. (2004). Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
 33. Schol, R, Bishop, J. (2001). An Exploratory Analysis of Definitions and Applications of Spirituality in the Workplace. Journal of Organizational Change Management,12(4), 318-327.
 34. Spreitzer, G. M. (2007). Taking stock: Are view of more than twenty years of research on empowerment at work. The Hand Book of Organizational Behavior, sage Publication.
 35. Thomas, K.W. (2000). Intrinsic Motivation at Work: Building Energy and Commitment. Berrett-Koehler, San Francisco, CA.
 36. Thomas, K. W; Velthhouse, B. A. (1990). Cognitive Elements of empowerment: an interpretive model of intrinsic task motivation. Academy of Management Journal, 15( 4), 666-681.
 37. Wax, S. (2005). spirituality at work, Jeff Solomon. series Editor.
 38. Woolffolk, A. E. (1993). Educational Psychology. 5th Allyyn & Bacon,.
 39. Yusef, J. M, Tahir, I. M. (2011). Spiritual Leadership and Job Satisfaction: A Proposed. Information Management and Business Review . 2 (6), 239–245.