تاثیر رهبری معنوی بر انگیزش درونی کارکنان

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده برای غلبه بر شرایط نامطمئن، پیچیده و پویا یکی از راه‌هایی که پیش‌روی مدیران قرار دارد، داشتن نیروی انسانی توانمند است. نیروی انسانی با انگیزه بالا که با تمام توان در راستای هدف‌ها سازمان فعالیت کند، منافع بسیار زیادی برای کلیه سازمان، خواهد داشت. انگیزش درونی، مفهومی جدید است که هم‌اکنون نظر بسیاری از اندیشمندان مدیریت را به خود جلب کرده است. این مفهوم، که چند‌بعدی است بر حسب ادراکات و باورهای کارکنان نسبت به نقش خودشان در شغل و سازمان تعریف شده است و حالت‌های روانشناختی مختلفی را از جمله احساس خودکارآمدی، احساس موثر بودن، احساس حق انتخاب داشتن و احساس معنادار بودن شغل به خود اختصاص می‌دهد .در این پژوهش با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری به بررسی تاثیر رهبری معنوی بر انگیزش درونی در دانشگاه اصفهان پرداخته شده است. نتایج حاکی از تأثیرگذاری رهبری معنوی بر انگیزش درونی کارکنان است.

کلیدواژه‌ها