شناسایی عوامل تعیین کننده در آسیبشناسی پژوهشهایانجام شده در حوزه مدیریت اسلامی و ارائه راهکارهای لازمجهت رفع آسیبها با استفاده از رویکرد AHP-QFDامیر

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه تهران.

چکیده

چکیده هدف از این پژوهش، آسیب شناسی پژوهشهای انجام شده در حوزه مدیریت اسلامی، ارایه یک طبقه بندی جامع از انواع عوامل و شاخصها و در نهایت ارایه راهکارهای لازم و کاربردی در راستای رفع این آسیبها است. روش انجام پژوهش در قالب روشهای پژوهش کاربردی و توصیفی از شاخه پیمایشی است. در ابتدای امر از مطالعات کتابخانهای جهت جمعآوری مبانی نظری پژوهش و در ادامه از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه مقایسات زوجی جهت شناسایی و اولویت بندی آسیبها و راهکارهای پژوهشها در حوزه مدیریت اسلامی استفاده شده است. برای تحلیل داده های به دست آمده از نمونه ها، روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش گسترش عملکرد کیفی مورد استفاده قرار گرفته است. محاسبات مربوط به ماتریسهای مقایسات زوجی به کمک نرم افزار Super Decision انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که آسیبهای ساختاری به عنوان اثربخشترین و مهمترین آسیبها است. آسیبهای سیاست گذاری، روش شناختی، فرهنگی، انسانی و انگیزشی به ترتیب در اولویتهای بعد جای میگیرند. قرار گردن آسیبهای حاصل از موارد انگیزشی در اولویت آخر نشان از آن دارد که با وجود کاستیها و محدودیتهای فراوان در انجام یک کار پژوهشی، این مسایل انگیزشی است که همچنان انجام پژوهشهای جدید در حوزه مدیریت اسلامی را به صورت پویا نگه داشته است.

کلیدواژه‌ها