تعیین کارایی مراکز و واحدهای پژوهشی تیم محور با رویکرد مدیریت دانش و استفاده از مدل CAF و DEA

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد، سعی بر آن شده است با ترکیب دو رویکرد کیفی و کمی در ارزیابی، مدل ارزیابی عمومی (CAF) و مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA)، جهت ارزیابی کارایی فنی مراکز پژوهشی بخش کشاورزی استان یزد در زمینه مدیریت دانش به کار گرفته شود. در این راستا، مؤلفه های شناسایی شده در مبانی نظری مدیریت دانش و عملکرد تیم های کاری به ترتیب با معیارهای توانمندساز و نتایج مدل CAF تطبیق داده شدند و سپس از استفاده از نظرات خبرگان بخش کشاورزی، بومی سازی شدند. بدین ترتیب پرسشنامه ای حاوی دو مقیاس سنجش مدیریت دانش و عملکرد تیم های کاری بین 163 نفر از پژوهشگران در 22 مرکز پژوهشی بخش کشاورزی استان یزد توزیع شد (نرخ بازگشت: 80%). میانگین گویه های پنج معیار توانمندساز مدیریت دانش به عنوان نهاده ها و چهار معیار نتایج به عنوان ستانده های مدل DEA در نرم افزار DEA OS به روش خروجی محور وارد شدند. طبق نتایج پژوهش، در نتایج اعضای تیم، مرکز تحقیقات کشاورزی و جهاد ابرکوه، در نتایج کلیدی عملکرد، مرکز تحقیقات کشاورزی، تحقیقات شوری، دانشکده کشاورزی دانشگاه یزد و پیام نور مهریز، در نتایج جامعه، مرکز تحقیقات کشاورزی، تحقیقات شوری، جهاد یزد، طبس و خاتم و در نتایج بهره برداران، جهاد یزد و طبس دارای کارایی صد در صد بودند.

کلیدواژه‌ها