به کارگیری مدل کارت امتیازی متوازن (BSC ( در ارزیابی اجرایسیاست های کلی نظام اداری

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه سمنان

چکیده

نظام اداری، مجموعه ای از اصول، ارزشها، هدفها، سیاستها، سرمایه های انسانی و امکانات مادی برای مدیریت نظام جمهوری اسلامی ایران است که در جهت ایجاد هماهنگی از طریق فعالیت های مدیریتی )برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل( بین بخش های مختلف جامعه و تحقق آرمان ها و هدفهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور فعالیت می کند. به نظر می رسد مدل کارت امتیازی متوازن یا BSC با دارا بودن قابلیت ارزیابی و اجرای استراتژیها وبرنامه ها در یک سازمان می تواند کمک شایانی به کنترل و اجرای برنامه ها در تحول نظام اداری کند. هم اکنون سازمان های دولتی و غیر انتفاعی بسیاری در دنیا، به منظور ارزیابی عملکرد و همچنین اجرای استراتژی های خود از مدل کارت امتیازی متوازن بهره می گیرند. بدیهی است که سیاست های کلی نظام اداری نیز همان طور که از اسم آن برمی آید خود یک نظام و یک سیستم است و به منظور اجرای آن بایستی سازمان یا سازمان های زیادی با یکدیگر بر طبق یک برنامه حرکت کنند. بنابراین، برای این نظام )سیستم( می توان خرده نظام )خرده سیستم( برنامه ریزی، خرده سیستم اجرای برنامه و خرده سیستم ارزیابی برنامه طراحی نمود. در این مقاله با بررسی کامل بندهای سیاست های کلی نظام اداری، عوامل کلی تر این بندها را استخراج کرده و هر یک از این عوامل را به عنوان یک هدف در یکی از ابعاد چندگانه مدل کارت امتیازی متوازن قرار داده ایم. در نهایت بااستفاده از تکنیک AHP اهمیت و وزن هر یک از ابعاد و اهداف آن استخراج گردیده است.

کلیدواژه‌ها