تبیین الگوی شایسته سالاری اسلامی جهت رفع چالش هایشایسته سالاری در سازمان های دولتی ایرانولی

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشگاه قم

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده استقرار نظام شایستهسالاری در سازمان ها سبب رضایت شغلی، شکوفایی استعدادها، وفاداری و تعهد کارکنان به کار و سازمان می شود. توجه به آموزههای اسلامی میتواند راهگشای جامعه ما برای برای رفع ناهنجاریهای ناشی از عدم رعایت عدالت در سازمان ها و پیادهسازی نظامی کارا مبتنی بر شایسته سالاری باشد. این پژوهش با هدف بهره گیری از آموزههای اسلامی جهت رفع چالش های شایستهسالاری در سازمان های دولتی انجام شده است. بدین منظور، پس از استخراج مؤلفههای شایسته سالاری از متون معتبر دینی، با استفاده از روش دلفی و کسب نظر از خبرگان، چالش های شایسته سالاری در ادارههای دولتی شناسایی شد. سپس در بررسیهای میدانی که در ادارههای دولتی شهر تهران به عنوان جامعۀ آماری انجام شد، میزان تأثیرگذاری مؤلفههای مدل شایستهسالاری اسلامی بر رفع چالش های یادشده، مورد پرسش قرار گرفت و برای آزمون فرضیهها از آزمون باینومیال و آزمون فریدمن استفاده شد. در نهایت بر مبنای اولویت شاخص ها در چهار حوزۀ ترویج فرهنگ شایستهسالاری، جذب و استخدام نیروهای شایسته، آموزش و توسعه شایستگان و مدیریت عملکرد نیروهای شایسته، راهکارهایی جهت غلبه بر چالش های موجود با تکیه بر آموزه های دین مبین اسلام، ارائه شد.

کلیدواژه‌ها