سطح بلوغ شرکت گاز خراسان رضوی در فرآیند مدیریت عملکرد بر اساس مدل بلوغ قابلیت‌های کارکنان (PCMM)

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چکیده

چکیده این پژوهش سطح بلوغ نظام مدیریت عملکرد شرکت گاز خراسان رضوی را بر اساس مدل بلوغ قابلیت‌های منابع انسانی بررسی می‌‌کند. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، و بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی است. در تعیین سطح بلوغ حوزه فرایندی مدیریت عملکرد، تعداد 92 نفر از کارکنان شرکت یادشده با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. پرسشنامه مبتنی بر مدل بلوغ قابلیت‌های منابع انسانی با آزمون پایایی 953/0 به‌عنوان ابزار گردآوری داده‌ها انتخاب شده است و یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که حوزه فرآیندی مدیریت عملکرد در شرکت گاز خراسان رضوی بر اساس مدل بلوغ قابلیت‌های منابع انسانی در سطح دوم بلوغ در حد مطلوب نیست.

کلیدواژه‌ها