ارائه و تبیین مدل سیستمی رفتار انسان از منظر قرآن کریم

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

چکیده این پژوهش به ارائه مدلی سیستمی از رفتار انسان از منظر قرآن کریم میپردازد. این کار با استفاده شامل گامهایی چون: شناسایی - ،» روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم « از با استفاده از الگوریتم کلیدواژه های مرتبط با موضوع، رجوع به آیات و جمع آوری داده ها، مستندسازی، کدگذاری، دسته بندی، طبقه بندی، بازنگری و جمع بندی در آیات قرآن کریم انجام میگیرد. اجزای این مدل با استناد به آیات - به عنوان ،» مدل های توصیفی رفتاری انسان « قرآن کریم تبیین شده اند. علی الخصوص، به مواردی از مهم ترین قسمت از اجزای این مدل سیستمی، بر اساس قرآن کریم اشاره شده است. به جهت اهمیت و کاربرد این مدل های توصیفی رفتاری، مباحث متعددی در مبانی نظری سازمان و مدیریت از این مدل ها استفاده می کنند که در این مقاله در ادامه توضیح آیات به برخی از این کاربردها نیز اشاره شده است. با توجه به ماهیت کیفی و روش کتابخانه ای پژوهش، بوسیله دقت موشکافانه در مفاهیم و لغات بر اساس کتب تخصصی لغت شناسی و تفسیری قرآن کریم، همچنین تطبیق با دیگر یافته های علمی موجود، سعی شده پایایی و روایی این تحقیق به نحو مناسبی تأمین شود.

کلیدواژه‌ها