نویسنده = حمید رامین مهر
تأملی بر شادی در پرتو محوریت دینی:مطالعه موردی کارکنان دانشگاه تهران

دوره 2، شماره 1، تیر 1390

حسن زارعی متین؛ مهدی سبکرو؛ سعید آیباغی اصفهانی؛ حمید رامین مهر


بررسی تحقق هدفهای چشم انداز تشکیل سازمان امور مالیاتیکشور بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 2، شماره 1، تیر 1390

محمد حسین پورکاظمی؛ حمید آسایش


راهبردهای مدیریت ریسک در روابط بین سازمانی: بررسی نقشمتغیرهای قدرت نامتوازن، وابستگی متقابل و اعتماد

دوره 2، شماره 1، تیر 1390

ابراهیم تیموری؛ مهدی فشارکی؛ افشار بازیار


عوامل مؤثر بر رهبری خدمت گزار از دیدگاه مدیران

دوره 2، شماره 1، تیر 1390

علی اکبر فرهنگی؛ محمد رضا مهرگان؛ حسین دامغانیان


تحلیل مؤلفه های حکمت در نهج البلاغه با استفاده از تحلیل محتوا

دوره 2، شماره 1، تیر 1390

بهرام رنجبریان؛ سید محسن علامه؛ مجید رشید کابلی؛ محمود غلامی کرین


مبانی و بسترهای تفکر و تعقل خلّاق از دیدگاه اسلام

دوره 2، شماره 1، تیر 1390

ولی اله نقی پورفر


طراحی مدل اثرات برونسپاری موفق بر فعالیت های سازمانی

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1390

بهروز دری نوکورانی؛ یاسر سبحانی فرد


تأثیر تنظیم هیجانات و گرایش به کار به عنوان ارزش بر فرسودگی هیجانی کارکنان

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1390

سعید مرتضوی؛ حسین کارشکی؛ سیما ساغروانی


مدل ریاضی بودجه ریزی در بخش عمومی: رویکرد بهینه سازی استوار

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1390

عادل آذر؛ سجاد نجفی


تبیین نقش فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1390

حسن دانایی فرد؛ علی اصغر فانی؛ الهام براتی


پیمایشی طولی در زمینه ی علل فساد اداری و روش های کنترل آن (1388- 1378)

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1390

محسن فرهادی نژاد؛ محمد لگزیان


طراحی مدل شایستگی های مدیران منابع انسانی بخش دولتی در ایران

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1390

عباسعلی حاج کریمی؛ علی رضائیان؛ اکرم هادیزاده؛ علی بنیادی نائینی


نظام اداری ایران: تحلیلی بر مشکلات و چالش ها

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1390

سیدمحمد میرمحمدی؛ اکبر حسن پور


پیامدهای راهبرد کارآفرینی سازمانی در سازمانهای عمومی غیردولتی

دوره 1، شماره 4، دی 1389

مهران رضوانی؛ جهانگیر یدالهی فارسی؛ مهدی واحد وحدت کار


مقایسه تعالی عملکرد سازمان های کوچک و بزرگ با رویکرد EFQM

دوره 1، شماره 3، مهر 1389

اسماعیل فدایی نژاد؛ امیرحسین خالقی؛ میترا مهاجری


ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی

دوره 1، شماره 3، مهر 1389

غلامعلی طبرسا؛ حمید رامین مهر


تأثیر توانمندسازی شناختی کارکنان بر عوامل تقویت کننده بهره وری نیروی انسانی

دوره 1، شماره 3، مهر 1389

عبدالرضا بیگی نیا؛ احمد سرداری؛ حسن نجاری نژاد


بررسی رابطه حمایت سازمانی ادارک شده با تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت

دوره 1، شماره 3، مهر 1389

حبیب الله دعایی؛ شهلا برجعلی لو


بررسی رابطه بین عجین شدن با کار بر ریژگی های رفتاری

دوره 1، شماره 3، مهر 1389

سیدرضا سید جوادین؛ عباس نرگسیان؛ جبار باباشاهی


بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و شاخص های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز

دوره 1، شماره 3، مهر 1389

علی حسین کشاورزی؛ یوسف رمضانی


ارزیابی میدانی مدل تعالی سازمانی EFQM به عنوان یکچارچوب مدیریت کیفیت فراگیر

دوره 1، شماره 2، تیر 1389

غلامرضا شمس؛ کارلوس بو- لوسار


تبیین رابطه بین فناوری اطلاعات و درجه تحقق سازمان یادگیرنده

دوره 1، شماره 2، تیر 1389

فرج اله رهنورد آهن؛ فضل اله زارعپور نصیرآبادی؛ شهرام حافظی


ارزیابی شایستگی دانش محور در آموزش عالی

دوره 1، شماره 2، تیر 1389

بابک سهرابی؛ ایمان رئیسی وانانی؛ هاتف رسولی


طراحی و تبیین مدل تأثیر مدیریت تنوع بر تعهد سازمانی

دوره 1، شماره 2، تیر 1389

محمدعلی حقیقی؛ نسرین جزنی؛ محمد قاسمی


تأثیر سرمایه گذاری منابع انسانی بر مزیت رقابتی: نقش میانجی سرمایه انسانی

دوره 1، شماره 2، تیر 1389

عباسعلی حاجی کریمی؛ فرج الله رحیمی