مبانی و بسترهای تفکر و تعقل خلّاق از دیدگاه اسلام

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسنده

دانشگاه قم

چکیده

تفکر و تعقل ارزشمند و خلاق در اسلام، اساس ایمان و موجب سعادت ابدی است؛ ازاینرو شکل گیری و استمرار این تفکر وتعقل از مبانی و بسترهای فردی، خانوادگی ، اجتماعی و حکومتی برخوردار است که در این مقاله ، عمدتا، به دو محور فردی و خانوادگی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها