مقایسه تعالی عملکرد سازمان های کوچک و بزرگ با رویکرد EFQM

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه تهران

چکیده

مدل های تعالی سازمانی ابزاری قدرتمند در ارزیابی عملکرد سازمان ها بشمار می آیند و بسیاری سازمان ها در جهان از این ابزارها بهره جسته اند. در این سال ها سازمان های ایرانی هم برای ارزیابی عملکرد خود یکی از رایج ترین این مدل ها یعنی مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا EFQM را به کار گرفته اند. از آنجا که بررسی تطبیقی نتایج چنین ارزیابی هایی می تواند در درک و بهبود سازو کارهای ارزیابی عملکرد راهگشا باشد، مقایسه عملکرد سازمان ها با ابعاد ساختاری و محتوایی متفاوت (کوچک/ بزرگ، دولتی/ خصوصی، خدماتی/ تولیدی و غیره) اهمیت می یابد. این نوشته بنا دارد بررسی مقایسه ای نتایج ارزیابی بر اساس مدل EFQM را بر اساس متغیر اندازه (کوچک/ بزرگ) پی بگیرد. این پژوهش پیمایشی- توصیفی برای جامعه شرکت های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انجام می شود و فرض وجود تفاوت در معیارهای 9 گاه تعالی سازمانی در سازمان های بزرگ و کوچک به آزمون گزارده می شود. با توجه به نوع توزیع یافته ها، روش آماری مورد استفاده آزمون لِون و آزمون تفاوت میانگین های دو جامعه است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در معیارهای توانمندسازهای مدل EFQM بین سازمان های بزرگ و کوچک تفاوت معناداری وجود ندارد ولی در معیارهای نتایج می توان تفاوت هایی را سراغ گرفت.

کلیدواژه‌ها