طراحی و تبیین مدل تأثیر مدیریت تنوع بر تعهد سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه زابل

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل تأثیر مدیریت تنوع بر تعهد سازمانی با توجه به نقش ادراک کارکنان از عدالت سازمانی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارکنان شرکت مخابرات استان سیستان و بلوچستان هستند که از این جامعه نمونه ای به حجم 186 کارمند به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. روش پژوهش مدل یابی معادلات ساختاری است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. جهت تعیین پایایی از روش آلفای کرانباخ و جهت تعیین روایی از تکنیک های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل های کواریانس و ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل 50/8 استفاده شد. نتایج بیانگر آن است که: مدیریت تنوع بر تعهد سازمانی و عدالت سازمانی کارکنان تأثیر مثبت و معنادار در سطح 01/0 دارد. همچنین مدیریت تنوع از طریق ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکان تأثیر مثبت و معنادار در سطح 01/0 دارد و ادراک کارکنان از عدالت سازمانی نیز بر روی تعهد سازمانی کارکنان تأثیر مثبت و معنادار در سطح 01/0 دارد. مدل ساختاری پژوهش دارای برازش و قابلیت کاربرد است

کلیدواژه‌ها