بررسی تحقق هدفهای چشم انداز تشکیل سازمان امور مالیاتیکشور بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه آیت الله بروجردی

چکیده

سازمان امور مالیاتی، با هدف فراهم کردن موجبات اجرای مطلوب کلیه برنامه ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و افزایش کارآیی نظام مالیاتی و تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد، در سال 0981 به عنوان سازمانی مستقل تشکیل شده است. بنابراین هدفهای افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه های وصول مالیات، افزایش رضایت مندی مؤدیان و ذینفعان نظام مالیاتی، آموزش و توسعه منابع انسانی و ارتقای سلامت نظام اداری، مکانیزاسیون نظام مالیاتی )مالیات الکترونیکی( و ارتقای بهره وری برای این سازمان در نظر گرفته می شود. حال این سؤال اساسی پیش می آید که آیا هدفهای تشکیل سازمان از قبیل کارایی و اثربخشی نظام مالیاتی، برآورده شده است. در این مقاله با اجرای پژوهشی میدانی با کمک روش تحلیل سلسله مراتبی به عوامل مؤثر بر رشد بهره وری و سایر هدفها می پردازیم. نتایج حاکی از آن است که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و رضایت مندی مؤدیان و ذینفعان نظام مالیاتی و شاخص آموزش و توسعه منابع انسانی و ارتقای سلامت نظام اداری از سال تشکیل تا سال 1385 افزایش داشته است و لیکن هزینه های وصول مالیات نیز افزایش داشته است. در نهایت به این جمع بندی می رسیم که بهره وری تغییر چندان محسوسی نداشته است. ضمن اینکه سال 1383 حداکثر بهره وری برای سازمان بوده است.

کلیدواژه‌ها