طراحی مدل شایستگی های مدیران منابع انسانی بخش دولتی در ایران

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه علم و صنعت

چکیده

یکی از مهم ترین جنبه های کسب مزیت رقابتی در فضای کسب و کار امروز، توجه به ارزش آفرینی منابع انسانی و تمرکز بر شایستگی های محوری سرمایه های انسانی است. همچنین توجه به شایستگی های مدیریتی مدیران، به ویژه مدیران منابع انسانی بخش دولتی که خود متولی اجرای سیستم مدیریت مبتنی بر شایستگی در دولت هستند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین در این مقاله پس از بررسی مطالعه های متعدد انجام شده در زمینه شایستگی های منابع انسانی، یک مدل ابتکاری، متشکل از شایستگی های هوشی، شایستگی های مدیریتی، شایستگی های مدیران منابع انسانی و ارزش آفرینی منابع انسانی با استفاده از روش گروه کانونی طراحی شد در ادامه بر مبنای مدل طراحی شده، سوال های پرسشنامه تدوین و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری، پرسشنامه در میان نمونه آماری متشکل از برخی کارشناسان و مدیران مرتبط با مدیریت منابع انسانی در وزارتخانه ها توزیع شد. لازم به ذکر است که این پژوهش از نوع توصیفی- اکتشافی و کیفی- کمی بوده و برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است، بنابراین نتایج پژوهش نشان می دهد که شایستگی های هوشی بر شایستگی های مدیریتی و شایستگی های مدیران منابع انسانی تأثیرگذار بوده و شایستگی های مدیریتی بر شایستگی های مدیران منابع انسانی اثرگذار هستند؛ همچنین در تأثیرگذاری بر روی ارزش آفرینی منابع انسانی فقط شایستگی های مدیران منابع انسانی معنادار می باشند.

کلیدواژه‌ها