تأثیر توانمندسازی شناختی کارکنان بر عوامل تقویت کننده بهره وری نیروی انسانی

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین "تأثیر توانمندسازی شناختی کارکنان بر عوامل تقویت کننده بهره وری نیروی انسانی در شرکت مّلی حفّاری ایران- کارگاه شماره یک خوزستان" انجام شد. برای سنجش ابعاد توانمندسازی شناختی کارکنان (احساس معناداری، احساس شایستگی، احساس داشتن حق انتخاب، احساس مؤثر بودن و احساس اعتماد) از از پرسشنامه میشرا و اسپریتزر، و برای سنجش عوامل تقویت کننده بهره وری نیروی انسانی (تعهد سازمانی، رضایت شغلی، مشارکت سازمانی و خلاقیت شغلی)، از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شد. برای تحلیل داده های تحقیق، نرم افزار SPSS به کار برده شد و از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره گام به گام، نیز برای آزمون فرضیه های تحقیق، استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دهنده وجود همبستگی قوی (R=0/817) بین "توانمندسازی شناختی کارکنان" با " عوامل تقویت کننده بهره وری نیروی انسانی" بود. همبستگی بین "توانمندسازی شناختی کارکنان" با مؤلفه مشارکت سازمانی"، دارای بیشترین ضریب همبستگی (755/0) و همین متغیر با مؤلفه "خلاقیت شغلی"، دارای کمترین ضریب همبستگی (576/0) بود. همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره گام به گام حاکی از وجود بیشترین ضریب تأثیر (530/0) مربوط به مؤلفه "احساس اعتماد" در پیش بینی مؤلفه "رضایت شغلی" و کمترین ضریب تأثیر (276/0) مربوط به مؤلفه "احساس مؤثر بودن" در پیش بینی مؤلفه "خلاقیت شغلی" بوده است.

کلیدواژه‌ها