نظام اداری ایران: تحلیلی بر مشکلات و چالش ها

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه آزاد قزوین

چکیده

امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری بیش از هر زمان دیگری احساس می شود، ولی طراحی نظام اداری مطلوب، مستلزم بررسی وضعیت موجود و شناسایی مسائل و مشکلات و چالش های عمده آن است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر مصاحبه با کارشناسان، به دنبال استخراج و طبقه بندی مسائل و مشکلات نظام اداری کشور و بیان چالش های عمده آن است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مسائل و مشکلات نظام اداری را با توجه به اجزای آن می توان در هفت بخش مدیریت منابع انسانی؛ ساختار، فرآیندها، رویه ها، قوانین و مقررات؛ فرهنگ اداری و خدمت رسانی؛ الگوها و شیوه های مدیریتی؛ نوآوری و بهبود مستمر؛ فناوری اطلاعات و ارزیابی و نظارت بررسی کرد که عمده ترین مشکلات، مربوط به بخش مدیریت منابع انسانی است و از سوی دیگر چالش های عمده نظام اداری ایران شامل عدم حاکمیت حرفه گرایی؛ ناکارآمدی سیستم نظارتی؛ عدم حاکمیت تفکر بهبود مستمر و روحیه پژوهشگری و ناکارآمدی ساختارهای سازمانی است.

کلیدواژه‌ها